• slider image 1
:::
公告 國小部 - 教務處舊文 | 0000-00-00 | 點閱數: 272

高雄市鼓山區大榮劍橋國際雙語學校110學年度學校總體課程計畫

備查文號:110年○月○日 高巿教小字第○○號

目錄

D

學校課程願景

H

課程發展委員會                                    

A

計畫首頁

d-1

學生圖像

課程地圖

d-2

12年國教

校訂課程1-6年級

彈性學習課程規劃表

(含類型與節數等)

d-3

九年一貫

校本課程4-6年級

彈性學習節數

規劃表

h-1課發會組織設置要點

h-2

學年度課發會會議紀錄至少4

(含初審與複審)

B

學校基本資料

E

學生學習節數一覽表

(核章版)

I

一週作息時間表

C

學校背景分析

F

學校課程實施與課程評鑑

J

教科書選用版本或自編一覽表

f-1

學校課程

實施說明

f-2

學校課程評鑑實施計畫

f-3

課程評鑑

結果與省思

f-4

學校公開授課實施計畫

K

特殊教育課程規劃(特教科檢核)

L

協同教學課程計畫(非必要項目)

 G課程計畫內容

 

一年級

二年級

三年級

四年級

五年級

六年級

課程計畫軟體母檔

1

2

3

4

5

6

g-1課程進度總表

g-2領域課程計畫

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

語文領域

國語文

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

本土語

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

新住民語

1A

1B

2A

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

英語課程

計畫

 

 

 

 

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

數學領域

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

社會領域

 

 

 

 

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

6B

自然科學領域

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

藝術領域

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

綜合活動領域

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

生活課程

1A

1B

2A

2B

 

 

 

 

 

 

 

 

健康與體育
領域

1A

1B

2A

2B

3A

3B

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

g-3

彈性學習節數課程計畫表

 

 

 

 

 

 

4A

4B

5A

5B

6A

 6B

g-4

校訂課程

教案設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特殊需求領域

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

學校自行增列